Logo ŠUMĚNÍ

Workshop střihu - úvod do DaVinci Resolve


Akce

Účastník

Zákonný zástupce (oprávněná osoba)
Druhá kontaktní osoba

Zdravotní informace
Plavec/Neplavec
Plavec je jedinec, který uplave min. 25 metrů bez známek zjevné únavy.
Prohlášení o bezinfekčnosti

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil uvedenému účastníku změnu režimu, účastník nejeví známky akutního onemocnění (teplota, průjem apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišel tento účastník do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. ÚČASTNÍK JE SCHOPEN ZÚČASTNIT SE AKCE. Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo pravdivé.

Léky v době konání akce
Má-li užívat účastník během akce léky, je nutno je odevzdat i s přesným návodem při zahájení akce zdravotníkovi.
Upozornění

Sdělení rodičům
  • Po večerce děti neopustí ubytování,
  • děti budou před odjezdem seznámeny se zásadami bezpečného chování,
  • děti budou během pobytu povinny dodržovat zásady bezpečného chování a pokyny pedagogického dozoru,
  • je zakázáno převážení a požívání alkoholických nápojů a psychotropních látek, stejně tak jakýchkoli zbraní střelných, palných bodných i sečných,
  • z akce bude pořizována audiovizuální dokumentace, která může být zveřejněna,
  • data účastníků se ukládají výhradně pro potřeby akce,
  • z finančních prostředků účastníků budou hrazeny výdaje na akci (pojištění, ubytování, jídlo a pitný režim), náklady na pobyt dvou vedoucích, kteří budou vykonávat pedagogický dozor po celou dobu pobytu
  • vyúčtování všech nákladů bude po návratu k dispozici u vedení spolku Šumění, z.s.